L'AUTÈNTIC Sabó

Una gran història al descobert

La saponificació

Els sabons Capricho de Luna s'elaboren de forma artesana mitjançant la saponificació en fred, que garanteix la màxima preservació de les propietats dels seus ingredients.

 

Durant aquest procés, reaccionen els olis i els greixos escollits amb l'àlcali resultant de la barreja d'aigua i hidròxid sòdic, generant-se, per un costat, sabó i, per l'altre, glicerol natural (comercialment conegut com glicerina) en un percentatge d'entre un 5 i un 7%, que contribueix a protegir i hidratar la pell.

Els olis i greixos utilitzats en aquesta etapa fonamental per a l'obtenció del sabó natural són tots d'origen  vegetal, purs, verges o de primera premsada i de altíssima qualitat, i han estat obtinguts de forma ecològica.

L'aigua, per la seva banda, és ultrapura, és a dir, que s'ha sotmès a un procediment per eliminar absolutament tots els minerals que no siguin l'oxigen i l'hidrogen que formen part de la molècula de H2O, de forma que  la seva puresa és superior a la de l'aigua destil·lada.

Finalment, l'hidròxid sòdic, l'únic ingredient "no natural" dels sabons -obtingut de l'electròlisi d'una solució acuosa de clorur sòdic (sal comuna) o salmorra -, és un element imprescindible per a la consecució de la tradicional saponificació.  Per descomptat, aquest darrer ingredient es transforma totalment i desapareix per complet del sabó, una desaparició que queda garantida a través de la utilització d'un excés d'olis i greixos en relació als necessaris per aconseguir la seva completa saponificació i d'un temps ampli de curat dels sabons.

CONCEPTE BÀSIC

LA  SAPONIFICACIÓ ÉS

ESSENCIAL PEL SABÓ

PRIMERA CLAU DEL SABÓ NATURAL

el valuós sobreengreixat

L'excés d'olis i greixos en els sabons és el que s'anomena sobreengreixat. Ens els sabons Capricho de Luna aquest varia en un percentatge que oscil·la entre el 8 i l'11%, segons el tipus de sabó, per adaptar-se a tots els tipus de pell. 

Els olis i els greixos utilitzats amb aquesta finalitat són seleccionats per les seves valuoses propietats, de forma que al romandre naturals i lliures actuen com a condicionants i emol·lients de la pell. Les fórmules queden, per tant, enriquides amb aquests i altres productes naturals de la més alta qualitat alimentària i cosmètica, que també han estat obtinguts pels mètodes de l'agricultura biològica i que es troben avalats per les certificacions corresponents, donant com a resultat un interessant ventall de sabons.

colorants i aromes totalment naturals

El color i la fragància dels sabons Capricho de Luna és fruit de la utilització de matèries primeres totalment naturals, de forma que no presenten cap tipus de colorant químic ni de perfum o fragància sintètica, per més poc comedogència que sigui.

 

Per aconseguir determinats colors s'utilitzen espècies, arrels, flors i argiles. És per aquest motiu que no presenten colors llampants ni un aspecte artificial.  Per la seva banda, el seu olor depèn de les substàncies naturals que els integren i dels olis essencials utilitzats. Per tant, la seva paleta de colors naturals i les seves subtils fragàncies s'han d'interpretar com una garantia d'aquesta qualitat.

 

Els sabons no tenen conservants ni altres additius químics que modifiquin les seves característiques i/o durabilitat. És per això que la intensitat de la fragància d'aquells que contenen olis essencials pot variar amb el decurs del temps, tanmateix, les seves propietats específiques per a la pell es mantenen. Durant la seva elaboració s'utilitza únicament vitamina E, d'origen absolutament vegetal, que, a banda d'aportar propietats beneficioses per a la pell, actua com antioxidant natural dels olis i greixos lliures que s'utilitzen en el sobreengreixat, permetent una millor conservació del producte. És per aquest motiu que es recomana utilitzar els sabons durant els  2 anys següents a la data d'elaboració, tenint en compte que aquest període pot variar segons els olis i els ingredients implicats i, per tant, segons el tipus de sabó. Per allargar al màxim el període de conservació, el millor és mantenir-los en un lloc sec, fresc i fosc o, si més no, sense incidència directa de la llum solar.

Per tots aquests motius, els sabons són 100% biodegradables i totalment respectuosos amb el medi ambient.

SOBRE
LA QÜESTIÓ DEL pH

una experiència única

 La tècnica artesana intenta reproduir per mitjans manuals  les característiques dels elements que executa. Tanmateix, no es pot evitar que aquests sempre mostren petites variacions que fan que no siguin perfectament iguals. De la mateixa manera, els sabons artesans no són idèntics entre sí, i cadascú aporta unes característiques úniques.

Així, si bé les fórmules s'intenten reproduir a la perfecció, els acabats presenten algunes diferències. El tall dels sabons, per exemple,  pot ser lleugerament desigual d'unes peces a altres, de forma que el pes de 130 g a l'envasat pot presentar una variació de més o menys un 5%. Igualment aquest pes continua evolucionant després del moment de l'envasat, perquè el sabó pot considerar-se un producte "viu" i pot continuar assecant-se una mica més. En aquest cas, les "imperfeccions" o les irregularitats són la millor garantia del producte fet a ma.

 

Per tant, al no haver un sabó igual a un altre, el que prima és l'autenticitat.  El resultat és quelcom exclusiu que ha comportat una major dedicació d'esforç i de temps amb la seva corresponent càrrega emocional. La promesa d'una experiència única.

SOBRE
LA IMPORTÀNCIA DE CONÈIXER ELS INGREDIENTS
SEGONA CLAU DEL SABÓ NATURAL